zografoutv.gr
Zografoutv.gr Jpg
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κοινοποίηση

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του
  Ν. 4623/2019 και το άρθρο 51 του Ν. 4873/2021 (Α΄248), με τα οποία θεσπίστηκε και
  εξειδικεύτηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 2. Το άρθρο 10 [Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα] του Ν.4804/2021.
 3. Την υπ’ αριθ. 1/661/7.1.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2).
  σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
  Προκηρύσσει τη διαδικασία
  για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
  Κριτήρια επιλογής
  Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο
  εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Κριτήριο ικανό να εξασφαλίσει στο πρόσωπο του
  Συμπαραστάτη τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, κρίνεται η ενασχόληση και γνώση των
  θεμάτων που απασχολούν τη λειτουργία και οργάνωση των Δήμων καθώς και η
  εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό η δημόσιο τομέα. Κρίνεται απαραίτητη η κατοχή
  πτυχίου ή διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικό Ιδρύματος της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά
  ισοδύναμου ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
  ΑΔΑ: ΡΧ8ΝΩΡΦ-371
  Ministry of
  Digital
  Governance
  Digitally signed by Ministry
  of Digital Governance
  Date: 2024.04.07
  19:51:27 EEST
  Reason:
  Location: Athens
  2
  Αρμοδιότητες
  Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης αποτελεί ένα θεσμό
  διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Δήμου και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων,
  στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων
  κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των
  δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής
  αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες
  και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.
  Ο συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων
  φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση εκ μέρους των υπηρεσιών του δήμου,
  των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές, έργο και
  αποστολή του συμπαραστάτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή
  νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων
  πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι
  υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους
  ενδιαφερόμενους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της
  καταγγελίας τους.
  Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι
  οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση των
  καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο
  των υπηρεσιών του Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) για
  την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση
  καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να
  υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίας του δήμου, για την αποτροπή επανάληψής τους.
  Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική
  αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες
  άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών.
  ΑΔΑ: ΡΧ8ΝΩΡΦ-371
  3
  Υποβολή υποψηφιοτήτων
  Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του
  Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη
  της διαδικασίας επιλογής.
  Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής
  Πρόσκλησης του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του
  Συμπαραστάτη, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα
  αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την
  επιλογή.
  Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση-αίτηση του ενδιαφερόμενου, που
  κατατίθεται πρωτοκολλημένη στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου (Τμ.
  Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Η δήλωση
  – αίτηση θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
  (τηλέφωνο, διεύθυνση, email), από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα
  αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα
  ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν. 4804/2021 (Α΄ 90), καθώς και κάθε
  άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητα του για την
  πλήρωση της θέσης.
  Η ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των δηλώσεων-αιτήσεων των ενδιαφερόμενων
  θα είναι η ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζωγράφου
  και καταληκτική ημερομηνία, η ημέρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα
  14:00.
  Με την κατάθεση της σχετικής αίτησης, ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την
  κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, υπεύθυνη
  δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου Αττικής.
  ΑΔΑ: ΡΧ8ΝΩΡΦ-371
  4
  Κωλύματα και ασυμβίβαστα
  Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός
  δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
  Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα
  κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90).
  Διαδικασία επιλογής
  Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία
  λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου
  των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία
  επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.
  Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του
  συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη
  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Η ισχύς της παρούσας προκήρυξης καταλαμβάνει και τις δυο ψηφοφορίες που
  προβλέπει ο νομοθέτης για την επιλογή του Συμπαραστάτη στην παρ. 2 του άρθρου 77
  του ν. 3852/ 20210
  Θητεία
  Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών (έως 31/12/2028).
  Δημοσιότητα
  Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου
  Ζωγράφου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
  Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από το Τμήμα Υποστήριξης
  Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (Διεύθυνση Γεωργίου Ζωγράφου αρ. 7, Ζωγράφου, Τ.Κ.
  15772 , τηλέφωνο: 2132024155 )
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Χριστούγεννα στο Μέγαρο: 23/12 ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου

3×3 Schools powered by ΔΕΗ: Μπάσκετ στου Ζωγράφου με το φως αστεριών

Επεισόδια τη νύχτα στην Πανεπιστημιούπολη – Κάηκαν πέντε αυτοκίνητα